Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Wijzigingen in Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

04-03-2020

Per 1 maart wijzigt de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP) op een aantal punten. De minister voor Medische Zorg en Sport is verzocht om in te stemmen met de wijzigingen.


Inschrijving in specialistenregisters
Eén van de wijzigingen heeft te maken met de inschrijving in de specialistenregisters. Dat gebeurt voortaan op de dag dat de CRT de beroepskwalificatie erkent. Met andere woorden: zodra een verzoek tot inschrijving in het register door de CRT is goedgekeurd. Voorheen vond inschrijving in het specialistenregister met terugwerkende kracht plaats, tot de dag waarop de opleidingstitel was verstrekt. Het register was hierdoor niet altijd volledig.


Uniforme erkenningstermijnen
Een andere wijziging richt zich op het uniformeren van de erkenningstermijnen van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen. Alle erkenningen worden afgeven voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Daarna moet een verzoek tot her-erkenning plaatsvinden om de erkenning te behouden. De procedure voor het behandelen van erkenningsverzoeken door de CRT is in de RGP uitgeschreven.


Verder wordt met de wijziging voorgesteld om de registratie van een specialist door te halen of te schorsen op grond van een doorhaling of schorsing van de registratie als psychotherapeut. De beroepen klinisch psycholoog en psychotherapeuten zijn dermate met elkaar verweven dat een opleideling zich na afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog zich zowel kan inschrijven in het specialistenregister als in het register van psychotherapeuten. Ingeval de registratie van een psychotherapeut wordt geschorst of doorgehaald, kan de betreffende persoon zonder enige hindering psychotherapeutische behandelingen blijven bieden op grond van zijn registratie als klinisch psycholoog. Met de voorgestelde wijziging krijgt de CRT de bevoegdheid om de registratie van een specialist ook door te halen of te schorsen op grond van een doorhaling of schorsing van de registratie als psychotherapeut. Deze grondslag ontstaat als de minister met de regeling instemt. Een beroepsbeoefenaar blijft in een dergelijke situatie wel geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog.


Inbedding Opleidingsraad
Tot slot is de Regeling gewijzigd in verband met de formele inbedding van de Opleidingsraad in de governance van de FGzPt. De wijzigingen van de RGP zijn vastgesteld in de bestuursvergadering van 27 januari jongstleden en op 1 maart 2020 ingegaan.