Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Stuurgroep buigt zich over toekomst Wet BIG

04-03-2020

Een stuurgroep gaat zich in de eerste helft van 2020 bezighouden met de toekomstbestendigheid van de Wet BIG. Doel is om te komen tot een visie met breed draagvlak onder zorgmedewerkers, zorgbestuurders en patiënten.


De stuurgroep, onder voorzitterschap van VWS, bestaat uit vertegenwoordigers van Patiëntenfederatie Nederland, BoZ (namens Actiz, GGZ Nederland, VGN, NVZ en NFU), FGzPt (namens NIP, NVO, NVP en NVGzP), KNMG (mede namens KNOV, KNMT, KNGF, KNMP) en V&VN. De stuurgroep komt elke zes weken samen. Streven is om rond de zomer de lijnen en contouren van de langetermijnvisie vast te stellen. Naast de stuurgroep komt er een klankbordgroep en worden er inhoudelijke themasessies georganiseerd, waarin alle betrokkenen ruimte krijgen om ideeën te delen.


Reikwijdte Wet BIG
De stuurgroep kwam op 23 januari voor het eerst bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst is besproken hoe de stuurgroepleden de komende tijd gaan samenwerken. Op de volgende bijeenkomst worden de basisvragen voor de visie besproken. Het gaat daarbij met name om vragen over de reikwijdte van de Wet BIG, zoals: Welke doelen dient de Wet BIG? Is de huidige insteek van individuele gezondheidszorg nog toekomstbestendig, nu er meer in netwerken wordt gewerkt?


Nieuw traject
Het gaat om een nieuw traject, dus niet om een vervolgtraject van BIG II. De visie is van belang voor alle beroepsgroepen die onder de Wet BIG vallen en gaat over de werking van de Wet BIG in zijn geheel. De functiedifferentiatie voor verpleegkundigen is geen onderdeel van de visie; het wetsvoorstel voor invoering van de regieverpleegkundige is definitief van de baan.