Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Opleidingsraad start met voorbereidingen programma APV

30-11--0001

De Opleidingsraad heeft haar activiteiten voor de komende jaren samengevat in het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen (APV). Doel van het programma is om concrete en uitgewerkte adviezen te formuleren om te komen tot toekomstbestendige psychologische vervolgopleidingen. Vooruitlopend op de beschikking van het ministerie is de Opleidingsraad gestart met de voorbereidingen voor de uitvoering van het programma.


Taak van de Opleidingsraad is om te adviseren over de opleidingsregelgeving, inhoudelijke didactische vernieuwingen, harmonisatie en verbetering van infrastructuur en andere vragen op het gebied van de beroepen en de opleidingen. Vanuit die taak heeft de Opleidingsraad in het programma APV onderwerpen beschreven waarmee zij zich de komende jaren in samenwerking met de relevante partijen, in elk geval tot en met 2022, gaat bezighouden. Het programma vloeit voort uit het advies aansluiting Master – Gz en de visie op toekomstbestendig opleiden die de Opleidingsraad eind 2019 en begin 2020 publiceerde.


Werkgroepen
Het programma APV focust zich op drie domeinen: de aansluiting van de Masteropleiding en de opleiding tot Gz-psycholoog, visie en infrastructuur en didactische ontwikkelingen en instrumenten. Voor elk domein wordt een werkgroep ingericht, die bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende gremia en stakeholders in het psychologische veld. Taak van de werkgroepen is om de adviezen projectmatig voor te bereiden en uit te werken in adviezen die op zodanig draagvlak kunnen rekenen dat er van de voor uitvoering direct verantwoordelijke partijen medewerking is te verwachten bij de implementatie van het voorstel. Volgens planning gaan de werkgroepen nog voor de zomervakantie van start.