Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

GEZOCHT: Leden Adviescommissie FGzPt

07-09-2016

In verband met uitbreiding zoekt het bestuur van de FGzPt drie nieuwe leden voor de onafhankelijke Adviescommissie.


Wat doet de Adviescommissie?

De Adviescommissie behandelt bezwaren tegen besluiten van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) over de registratie als specialist.

Eén van de taken van de CRT is besluiten nemen over de erkenning van de beroepskwalificaties van specialisten, de registratie, herregistratie en herintreding van specialisten en de doorhaling van de registratie van specialisten. Dergelijke besluiten neemt de CRT als zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat belanghebbenden tegen dit soort besluiten de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de behandeling van bezwaren tegen besluiten van de CRT is een onafhankelijke Adviescommissie ingesteld (artikel 7:13 Awb).

De Adviescommissie adviseert de CRT over de afhandeling van bezwaarschriften, met andere woorden: of zij een bezwaar gegrond vindt of niet. Doorgaans organiseert de Adviescommissie een hoorzitting, waarin de belanghebbende en de CRT de gelegenheid krijgen om het bezwaarschrift en het besluit mondeling toe te lichten. De zittingen vinden plaats in de avonduren. Bij een zitting zijn altijd de voorzitter of vicevoorzitter en tenminste twee leden van de commissie aanwezig. De Adviescommissie geeft na de hoorzitting een schriftelijk advies aan de CRT. De adviezen zijn niet bindend. Als de CRT in de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies, moet zij dit wel motiveren.


Functie

Leden van de Adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.


Functievereisten

Voor deze functie gelden de volgende vereisten:

  • U bent geregistreerd klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog;
  • U heeft affiniteit met het bestuursrecht en het gezondheidsrecht;
  • U bent in staat om beroepservaring en regelgeving aan elkaar te koppelen;
  • U heeft bij voorkeur enige ervaring met de behandeling van bezwaarschriften;
  • U heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
  • U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • U maakt geen deel uit of werkt niet onder de verantwoordelijkheid van het College van de FGzPt, de CRT, het bestuur van de FGzPt of het bestuur van een van de beroepsverenigingen.


Vergoeding

Leden van de adviescommissie ontvangen een vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding.


Geïnteresseerd?

Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar:

De directeur-secretaris van de FGzPt,
de heer drs. M.J. Eujen
Postbus 2713
3500 GS Utrecht

U kunt ook per email reageren: info@fgzpt.nl