Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Voortgang Project implementatie nieuwe toezicht

10-10-2016

In 2016 is het Project implementatie nieuwe toezicht op de vier psychologische BIG-opleidingen van start gegaan (gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog). Het nieuwe toezicht gaat uit van een strikte scheiding tussen regelgeving en toezicht en tussen toezicht en opleiden. Daarnaast vindt een actualisatie en uniformering plaats van het huidige toetsingskader. Dit alles is bedoeld om te komen tot een nog betere kwaliteit van opleiden.


Sinds het laatste communicatiebericht uit juni 2016 heeft de projectgroep weer de nodige stappen gezet.


Er is besloten aan welke opleidingsinstellingen en opleidingen een proefvisitatie wordt gebracht. Twee opleidingsinstellingen krijgen een geïntegreerde visitatie van de opleidingen gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Drie opleidingsinstellingen ontvangen een ‘losse’ visitatie: één keer van de opleiding gezondheidszorgpsycholoog en twee keer van de opleiding klinisch psycholoog. Ook over het moment van visiteren bestaat duidelijkheid: vanwege de noodzakelijke voorbereidingstijd van vier maanden zullen de visitaties in het eerste kwartaal van 2017 plaatsvinden. Alle opleidingsinstellingen die het betreft hebben een brief hierover gekregen.


Voorts is besloten dat het College geen nieuwe regelingen vaststelt voor de proefvisitaties. De visitaties zullen dus plaatsvinden aan de hand van de regelingen die nu gelden. Dit maakt het traject overzichtelijker. Na afloop van het visiteren worden de regelingen waar nodig aangepast.


Een derde activiteit was de samenstelling van de visitatiecommissies. Dit gebeurde in overleg met externe partner QANU. Besloten is dat elke visitatiecommissie bestaat uit drie deskundigen(waaronder één opleideling), een voorzitter en een secretaris. QANU levert de voorzitter en de secretaris.
De werving voor de pool van deskundigen is in augustus 2016 gestart. Inmiddels hebben zich ruim 30 belangstellenden gemeld. Gestreefd wordt naar een pool van circa 15 deskundigen. Dit moet genoeg zijn gelet op de noodzakelijke onafhankelijkheid en beschikbaarheid van de leden. De deskundigen ontvangen voor de visitatie een vacatievergoeding.


De projectgroep vergadert elke maand. Als u meer wilt weten over de voortgang van het project kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer mr. drs. R. Verrips: info@fgzpt.nl of via telefoon 06-45084172.