Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG

09-06-2016

Het bestuur van de FGzPt heeft op 7 juni jl. het besluit Instellingsregeling Commissie Advisering CIBG vastgesteld.


Met dit besluit wordt een commissie ingesteld die tot taak heeft om in het kader van de herregistratie van zorgverleners in het BIG-register op verzoek van het CIBG advies uit te brengen of specifieke werkervaring van gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten behoort tot het deskundigheidsgebied van het desbetreffende beroep.


Aanleiding

Voor de beoordeling van herregistratieverzoeken zijn door het CIBG beoordelingskaders opgesteld. Hierin zijn de criteria voor de beoordeling van werkervaring opgenomen. Het CIBG verwacht op basis van deze beoordelingskaders het merendeel van de herregistratieverzoeken af te kunnen handelen. Ingeval het CIBG op basis van het beoordelingskader geen besluit kan nemen, wil het CIBG advies kunnen vragen aan de beroepsgroepen om te bepalen of de werkervaring valt binnen het deskundigheidsgebied van de beroep. Het CIBG wil hiervoor één centraal aanspreekpunt en heeft de FGzPt als overkoepelend orgaan voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten verzocht wil als aanspreekpunt te fungeren.


De commissie adviseert namens de gehele beroepsgroep. De leden van de commissie worden benoemd door de beroepsverenigingen NIP, NVGzP, NVO en NVP. Voor vragen over werkervaring in het in het kader van de herregistratie van gezondheidszorgpsychologen of psychotherapeuten kunnen beroepsbeoefenaren zich wenden tot de voorgenoemde beroepsverenigingen.