Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Waarom een Opleidingsraad?

09-05-2019

Wat is en doet de Opleidingsraad en wie zitten erin? Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen over de Opleidingsraad


1. Wat is de Opleidingsraad?
De Opleidingsraad is een landelijk platform voor de psychologische BIG-beroepen.


2. Waarom een Opleidingsraad?
Aanleiding voor de oprichting van de Opleidingsraad was een breed gedeelde behoefte aan meer samenhang en samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij de opleidingen en tussen opleidingen onderling. De Opleidingsraad wil samen bouwen aan toekomstbestendige opleidingen voor de psychologische BIG-beroepen.

3. Wie zitten er in de Opleidingsraad?
De Opleidingsraad bestaat uit vertegenwoordigers van het beroepenveld: hoofdopleiders van de psychologische BIG-opleidingen (GZ, PT, KP en KNP), vertegenwoordigers van de universitaire masteropleidingen, vertegenwoordigers van praktijkopleidingsinstellingen, een vertegenwoordiger van de opleidelingen en een patiëntvertegenwoordiger.


4. Wat doet de Opleidingsraad?
De Opleidingsraad vormt de brug tussen regelgeving en praktijk en sluit aan bij belangrijke maatschappelijke thema’s. Desgevraagd adviseren we het College. Bijvoorbeeld over voorgenomen besluiten rondom opleidingsplannen. Daarnaast ontwikkelen we een visie op opleiden in de toekomst en formuleren we een advies over een betere aansluiting tussen Master en Gz-opleiding.


5. Hoe verhoudt de Opleidingsraad zich tot organen als het College en de CRT?
De Opleidingsraad is een orgaan van de FGzPt en wordt ondersteund door het bureau van de FGzPt. Door de Opleidingsraad in te bedden in de bestaande governance is er een optimale afstemming mogelijk tussen Opleidingsraad, College en Registratiecommissie. De Opleidingsraad kan (desgevraagd) het College adviseren en ook bijvoorbeeld het bestuur en beroepsverenigingen.


6. Waar kan ik als opleideling terecht met verbetersuggesties voor mijn opleiding?
Primair bij je eigen opleider, eventueel via de opleidingscommissie, in jouw regio. Feedback is voor opleiders cruciaal om de opleiding te optimaliseren. Voor organisatorische onderwerpen kun je het best terecht bij je opleidingsinstelling. Via de Kamer Opleidelingen kun je op landelijk niveau meepraten over de opleidingen. Een vertegenwoordiger van deze Kamer zit in de Opleidingsraad.


7. Hoe kan ik lid worden van de Opleidingsraad?
De Opleidingsraad is geen vereniging, maar een adviesorgaan van de FgzPt. Je kunt dus geen lid worden van de Opleidingsraad. De FGzPt is een vereniging (federatie) van beroepsverenigingen, dus niet van individuen. Ook hier kun je dus geen lid van worden. Wel kun je uiteraard lid worden van een beroepsvereniging: NIP, NVP, NVO of NVGzP.


8. Kan ik vergaderingen van de Opleidingsraad bijwonen?
De vergaderingen van de Opleidingsraad zijn alleen toegankelijk voor leden van de Opleidingsraad. Op de website van de FGzPt zullen we regelmatig communiceren over onze werkzaamheden.


9. Wat is de kracht van de Opleidingsraad?
De Opleidingsraad brengt veel kennis bij elkaar. De raad is samengesteld uit de partijen die een inhoudelijke verantwoordelijkheid hebben in de opleidingen. Ook patiënten en opleidelingen zijn in de raad vertegenwoordigd. Dit maakt de Opleidingsraad tot een breed en uniek gremium.


10. Gaat de Opleidingsraad over de inhoud van de opleidingen?
Nee. Voor de basisberoepen stelt het College de regels vast voor de opleidingen en de erkenning van (praktijk)opleidingsinstellingen en opleiders. Ook adviseert het College de minister van VWS over de desbetreffende AMvB's. Voor de specialismen stelt het College de regels voor de (her)registratie en herintreding. De hoofdopleiders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de curricula. De Opleidingsraad kan op onderdelen wel adviseren.


11. Wat doen de beroepsverenigingen of de opleidingsinstellingen dan? En de praktijkopleidingsinstellingen, want daar vindt toch het grootste deel van de opleiding plaats?
De beroepsverenigingen hebben hun taken op het gebied van de kwaliteit van opleidingen verenigd in de FGzPt, die dat voor hen organiseert.
De opleidingsinstelling voert de opleiding uit en organiseert de opleidingen en het cursorische deel. De hoofdopleider is werkzaam op de universiteit (afdelingen psychologie of pedagogiek) en gedetacheerd aan de opleidingsinstelling om samen de opleiding inhoudelijk vorm te geven.
In de praktijkopleidingsinstellingen vindt inderdaad het grootste deel van de opleiding plaats; het gaat immers om opleidingen met een grote praktijkcomponent (80%). Er is intensieve afstemming tussen de opleidingsinstelling, de hoofopleider en de praktijkopleidingsinstelling.


12. Hoe verhoudt de Opleidingsraad zich tot HCO’s (hoofdopleider-coördinatoren overleg)?
Om een goede afstemming tussen de HCO’s te faciliteren zitten er in de Opleidingsraad ook vertegenwoordigers van de diverse HCO’s.


13. Wat is er besproken tijdens de invitational conference van de Opleidingsraad in februari 2019?
Je vindt de besproken onderwerpen in het verslag van deze bijeenkomst.


14. Wat is de status van het advies over een betere aansluiting tussen Master en Gz-opleiding?
Een projectgroep van de Opleidingsraad ontwikkelt hiervoor een voorstel, dat in de zomer aan de Opleidingsraad wordt aangeboden.