Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

CSGP stelt definitieve besluiten voor de psychologieberoepen vast

27-11-2019

Het College Specialismen Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut (CSGP) heeft in zijn vergadering van 15 oktober jl. besluiten voor de opleiding psychotherapie, gezondheidszorgpsychologie, klinische psychologie en klinische neuropsychologie definitief vastgesteld. Met de vaststelling is een belangrijk traject afgerond waarbij het CSGP zich richtte op de harmonisatie en modernisering van de bepalingen van de vier besluiten. Verder zijn onnodige bepalingen en dubbelingen uit de besluiten gehaald zodat deze compacter en beter leesbaar zijn.


Inhoudelijke wijzigingen:
Naast de wijzigingen op detailniveau zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen als volgt.
In het kader van de opleidingen is een belangrijke stap gezet in het harmoniseren van de bepalingen over supervisie en leertherapie binnen de opleidingen tot psychotherapeut en klinisch psycholoog.
Daarnaast is met betrekking tot de erkenningen de plaatsvervangend hoofdopleider opnieuw in het besluit opgenomen met bijbehorende eisen. Verder wordt ook het kwaliteits- en erkenningskader genoemd als toetsingskader en zijn de inhoudelijke eisen aan de praktijkopleidingsinstellingen en praktijkopleiders gelijk getrokken. Dit betreft onder meer de regel dat dat de opleideling in staat moet worden gesteld om 25% van de tijd te besteden aan opleidingsgerelateerde zaken niet zijnde productie en dat daarmee de(productie) taakstelling 25% lager dan die van een collega specialist met een vergelijkbare aanstelling. En dat in de leerarbeidsovereenkomst moet staan dat de opleideling in staat wordt gesteld om deel te nemen aan cursorisch onderwijs. Ook is de formulering van het samenwerkingsverband aangescherpt zodat meerdere beoogde praktijkopleidingsinstellingen die separaat niet voldoen aan de eisen als collectief in aanmerking kunnen komen voor een erkenning. Deze erkenning wordt vervolgens verleend aan alle instellingen in het samenwerkingsverband.


Inwerkingtreding:
De besluiten voor de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut zijn na publicatie definitief. De besluiten voor de opleiding tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog zijn ter instemming voorgelegd aan de minister van VWS.
De besluiten treden al dan niet met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2020.

De adviserende partijen worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over wat er met de uitgebrachte adviezen is gedaan.


De definitieve besluiten kunt u hier vinden.