Over het programma APV

Het zijn woelige tijden in de geestelijke gezondheidszorg met personeelstekorten, een grote zorgvraag, nieuwe wetten en technologische trends. Om cliënten zo goed mogelijk te kunnen blijven helpen, moeten hulpverleners makkelijker kunnen inspelen op dit soort veranderingen. Dat betekent onder andere: flexibelere psychologische vervolgopleidingen. Wat dat inhoudt? Dat bepalen alle betrokkenen samen: via het programma Adaptieve Psychologische Vervolgopleidingen.

Waar komt het programma vandaan?

In 2019 leverde de Opleidingsraad twee belangrijke visies op: een visie op opleiden in 2030 en een advies over de aanpak van een directe aansluiting tussen Master en Gz-opleiding. Hiernaast organiseerde VWS enkele conferenties over opleiden in de toekomst. Tenslotte werd het Bestuurlijk akkoord GGz 2018 – 2022 gesloten, met daarin enkele belangrijke opdrachten op het gebied van opleiden in de GGZ. Dit alles leidde tot het programma APV.

Hoe ziet het programma eruit?

Het programma zelf valt onder de Opleidingsraad en de FGzPt zorgt voor de programmaorganisatie en benodigde faciliteiten. 

Het programma werkt met drie programmagroepen: 

Werkgroepen gaan aan de slag met het concreet uitwerken van thema’s per onderwerp.

Wie werken eraan mee?

Wie in welke programmagroep zit, hangt af van de groepsopdracht. Bij de de taskforce AMG is bijvoorbeeld gekozen voor een onafhankelijk voorzitter en kleine groep vertegenwoordigers van partijen met een formele verantwoordelijkheid m.b.t AMG.

Inhoudelijk betrokkenen en verantwoordelijke partijen die niet expliciet benoemd zijn in wet- of regelgeving, worden betrokken via werkgroepen. Omdat de groepsopdrachten elkaar deels overlappen, zijn de verschillende programmagroepen ook bij elkaar vertegenwoordigd.

De formele organisaties van belanghebbende groepen brachten een vertegenwoordiger aan voor de programmagroepen. Die vertegenwoordiger staat dan voor de hele achterban, dus over de grenzen van de eigen organisatie heen. Zo werken we met een brede vertegenwoordiging van belanghebbenden samen aan gedragen aanbevelingen. Dat is een forse opgave, maar we vinden elkaar in het gemeenschappelijke belang van goede en toekomstbestendige psychologische zorg.

Bekijk wie er allemaal aan de slag is in de programma- en werkgroepen: