Accreditatie onderwijs

Aanvragers
Als aanbieder van bij- en nascholing kunt u voor uw onderwijsaanbod accreditatie aanvragen. Een geaccrediteerde bij- en nascholing telt mee voor de herregistratie van klinisch (neuro)psychologen. De Accreditatiecommissie Herregistratie beoordeelt uw aanvraag.

Doel
In het register van klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen staan ruim 2000 professionals ingeschreven. Zij moeten allen binnen hun registratietermijn van vijf jaar minimaal 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Met een geaccrediteerd scholingsaanbod kunt u dan ook een brede groep professionals aanspreken. Scholing die ter accreditatie wordt aangeboden krijgt bekendheid via de scholingsagenda op de website van de FGzPt.

Voorwaarden
Om voor accreditatie in aanmerking te komen, moet uw aanbod voldoen aan een aantal eisen. Een bij- of nascholing dient onder andere:

  • te voldoen aan de algemeen aanvaarde wetenschappelijke standaard of bij te dragen aan de ontwikkeling daarvan;
  • relevant te zijn voor de beroepsuitoefening;
  • aan te sluiten bij het kennisniveau van het specialisme.

De precieze criteria voor accreditatie staan vermeld in artikel 7 van de Kaderregeling accreditatie herregistratie. Zie Regelgeving.

Procedure
In het document 'Informatie voor aanvragers van scholing' vindt u informatie over de procedure. 

Kosten
Behandeling van een accreditatieverzoek kost:

  • Accreditatie voor één jaar: € 192,50 exclusief 21% btw per aanvraag;
  • Accreditatie voor drie jaar: € 390,50 exclusief 21% btw per aanvraag.

De netto bedragen zijn inclusief € 34,72 administratiekosten.
Na ontvangst van uw aanvraag krijgt u binnen vijf werkdagen een digitale factuur. Nadat de factuur is voldaan, buigt de Accreditatiecommissie zich over uw accreditatieverzoek (mits alle benodigde informatie is aangeleverd).

Accreditatieverzoek indienen
U kunt uw accreditatieverzoek digitaal indienen. Ook de afhandeling van uw verzoek vindt digitaal plaats.

Bezwaar en Beroep

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de Accreditatiecommissie, dan kunt u binnen 6 weken bestaat op grond van artikel 10 van de Kaderregeling accreditatie herregistratiebezwaar maken. De Accreditatiecommissie neemt binnen 6 weken na ontvangst van het bezwaar een besluit. Een bezwaar schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

Zie Kaderregeling Accreditatie Herregistratie.

Beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaar kunt u binnen 6 weken gerekend vanaf de dag na die waarop de beslissing op het bezwaar bekend is gemaakt schriftelijk beroep instellen bij de commissie van beroep. U kunt het beroepsschrift richten aan commissievanberoep@fgzpt.nl.

Het beroep schorst niet de werking van het besluit waartegen het is gericht.

De commissie van beroep beslist uiterlijk binnen 12 weken na ontvangst gemotiveerd op een beroepschrift. Het oordeel van de commissie van beroep kan zijn dat het beroep (deels) gegrond of ongegrond wordt verklaard. In het geval van een gegrondverklaring heeft de commissie van beroep de bevoegdheid om het besluit van de accreditatiecommissie waartegen beroep is ingediend, te vernietigen. 

De commissie van beroep hanteert bij de behandeling van een beroepsschrift een werkwijze zoals die in artikel 11 van de Kaderregeling accreditatie herregistratie is beschreven. Het reglement van orde van de Commissie van Beroep vindt u hier.

Zie Kaderregeling Accreditatie Herregistratie.