Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Bezwaarprocedure

Bent u het niet eens met een besluit van de CRT dat direct of indirect betrekking heeft op uw registratie als specialist? Dan kunt u tegen dit besluit bezwaar maken. Uw bezwaar wordt behandeld door een onafhankelijke adviescommissie. Na advies van de adviescommissie beslist de CRT op uw bezwaarschrift. Bent u het daarna nog niet eens bent met het besluit van de CRT? Dan kunt u beroep instellen bij de bestuursrechter.


Bezwaarschrift sturen
Uw bezwaar tegen een besluit van de CRT moet u binnen zes weken na de dagtekening van het besluit schriftelijk indienen bij de CRT.

Een bezwaarschrift moet de volgende informatie bevatten:

  • uw naam en adres
  • een dagtekening
  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt
  • de gronden van het bezwaar.


U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:

Commissie Registratie en Toezicht
Postbus 2713
3500 GS Utrecht.


Procedure

  • Na ontvangst legt de CRT legt uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk voor aan de onafhankelijke adviescommissie.
  • In de meeste gevallen nodigt de adviescommissie u uit voor een hoorzitting om uw bezwaren mondeling toe te lichten.
  • Bij de hoorzitting is een vertegenwoordiger van de CRT aanwezig.


Beroep bij de rechter
Bent u het niet eens met het besluit van de CRT op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.


CRT: zelfstandig bestuursorgaan
De CRT heeft een aantal publiekrechtelijke taken en is voor deze taken een zelfstandig bestuursorgaan, zoals bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (artikel 1:1, eerste lid onder b Awb). De besluiten die de CRT neemt bij de uitoefening van haar publiekrechtelijke taken, zijn besluiten in de zin van de Awb. Voorbeelden van dit soort besluiten zijn: besluiten tot weigering herregistratie, coulancebesluiten of besluiten tot doorhaling van een specialistische registratie.