Instellingsaccreditatie

Aanbieders van scholingsactiviteiten kunnen een instellingsaccreditatie aanvragen.

Instellingsaccreditatie is de bevoegdheid die aan een aanbieder wordt toegekend om conform de in het reglement instellingsaccreditatie en de kaderregeling accreditatie herregistratie bij- en nascholing zelfstandig te accrediteren.

Doel
In het register van klinisch psychologen en het register van klinisch neuropsychologen staan ruim 2000 professionals ingeschreven. Zij moeten allen binnen hun registratietermijn van vijf jaar minimaal 100 uur geaccrediteerde bij- en nascholing volgen. Met een geaccrediteerd scholingsaanbod kunt u dan ook een brede groep professionals aanspreken. Scholing die ter accreditatie wordt aangeboden krijgt bekendheid via de scholingsagenda op de website van de FGzPt.

Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor toekenning van de instellingsaccreditatie dient een aanbieder:
a) te beschikken over een kwalitatief goed aanbod van bij- en nascholingsactiviteiten. Hiervan is in elk geval sprake als over een periode van drie jaar tenminste 90% van de ingediende accreditatieverzoeken is toegewezen;
b) voldoende aanbod van bij- en nascholingsactiviteiten te hebben. Hiervan is in elk geval sprake als over een periode van drie jaar gemiddeld 10 bij- en nascholingsactiviteiten per jaar zijn geaccrediteerd;
c) nauwkeurig en volledig te zijn in de verwerking van presentielijsten.
d) te voldoen aan de verplichtingen, bedoeld in de Algemene Voorwaarden Instellingsaccreditatie.

Procedure
De aanvraag tot het verkrijgen van instellingsaccreditatie wordt ingediend bij de secretaris van de accreditatiecommissie. De aanvraag bevat een gemotiveerd verzoek tot het toekennen van instellingsaccreditatie, datum, de naam van de instelling, de naam en contactgegevens van de vaste contactpersoon voor vragen van het bureau van de FGzPt over accreditatie, en de autorisatiegegevens in PE-online én een volledig overzicht van het bij- en nascholingsaanbod waarvoor in de afgelopen 3 jaar een accreditatieverzoek is ingediend en het besluit dat op dat verzoek is genomen.

Kosten
Gedurende de looptijd van instellingsaccreditatie is de aanbieder met een instellingsaccreditatie een jaarlijkse bijdrage verschuldigd aan de FGzPt. De hoogte van het tarief wordt per jaar bepaald op basis van het aantal geaccrediteerde scholingsactiviteiten dat in dat jaar door de aanbieder is aangeboden. Per scholingsactiviteit zijn de kosten € 125,00 exclusief btw, ongeacht het aantal uitvoeringen van de betreffende activiteit.

Bezwaar
Bent u het niet eens met een besluit van de Accreditatiecommissie, dan bestaat de mogelijkheid tot bezwaar, zie artikel 8 van het reglement instellingsaccreditatie.

Beroep 
Bent u het niet eens met het besluit van de Accreditatiecommissie op uw bezwaar, dan bestaat de mogelijkheid tot beroep, zie artikel 8 van het reglement instellingsaccreditatie via: commissievanberoep@fgzpt.nl Reglement instellingsaccreditatie

Archief

Algemene voorwaarden instellingsaccreditatie

Archief

Aanvraagformulier instellingsaccreditatie

Archief