Staat u ingeschreven in het register klinisch psychologen of van klinisch neuropsychologen, dan kunt u hier uw dossier bekijken

Bent u in opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog en staat u reeds ingeschreven in het Opleidingsregister, dan kunt u hier uw dossier bekijken.

Voorgenomen wijzigingsbesluiten voor de vier psychologieberoepen en voorgenomen besluit COVID-maatregelen door het CSGP vastgesteld

30/6/2020

Op 16 juni 2020 stelde het CSGP twee voorgenomen wijzigingsbesluiten vast voor de Besluiten opleidingseisen psychotherapeut en opleidingseisen gezondheidszorgpsychologen en de Besluiten klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. In deze vergadering stelde het College eveneens het voorgenomen besluit COVID-maatregelen vast.


Op 15 oktober 2019 stelde het CSGP de vier besluiten vast voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog.. De afgelopen periode gebruikte het College om te inventariseren of de besluiten volstonden of toch aangepast moesten worden. Dit leidde tot een aantal voornamelijk technische aanpassingen die zijn opgenomen in de voorgenomen wijzigingsbesluiten. Daarnaast worden de besluiten op enige inhoudelijke punten aangepast. Deze inhoudelijke aanpassingen betreffen onder meer de herregistratie-eisen voor specialisten. Verder besloot het College in de vergadering van 21 april jl. de registratie van alle geregistreerde specialisten eenmalig met de duur van zes maanden te verlengen. Het voorgenomen besluit waarin deze maatregel wordt geformaliseerd ligt ook ter advisering voor


Alle drie de besluiten worden voor advies voorgelegd aan enkele relevante partijen.


Voor andere dan de aangeschreven organisaties bestaat de mogelijkheid om een schriftelijke zienswijze in te dienen tot uiterlijk 1 september 2020.


Voor eventuele vragen over (een van) de besluiten of voor de schriftelijke zienswijze kunt u een e-mailbericht sturen aan de secretaris van het CSGP via college@fgzpt.nl


Klik hier voor het voorgenomen Wijzigingsbesluit opleidingseisen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, het voorgenomen Wijzigingsbesluit specialisme klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog , het voorgenomen Besluit maatregelen COVID-19.