Publicatie vaststelling nieuwe wijzigingsbesluiten College

30/9/2021
Afbeelding nieuwsberichten

Op 14 september 2021 stelde het College twee wijzigingsbesluiten vast voor aanpassing van de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut en van de opleidingen tot en herregistratie van de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de besluiten (al dan niet met terugwerkende kracht) is 1 januari 2022. 

De wijzigingsbesluiten betreffen een selectie van de eerder op 8 juni jl. vastgestelde besluiten die onder voorwaarde van verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage door de Nederlandse Zorgautoriteit waren vastgesteld. Nadat gebleken was dat deze verhoging niet tijdig doorgevoerd kon worden, heeft het College besloten de resterende wijzigingen nogmaals vast te stellen zodat deze wel op 1 januari 2022 in werking kunnen treden.

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn als volgt:

 • Eisen aan de praktijkopleidingsinstellingen
  • Er moet voortaan een waarnemend praktijkopleider zijn die aan de eisen van het Besluit voldoet. 
  • De hoofdopleider mag geen andere rol hebben binnen de opleiding van een gios dan die van hoofdopleider of docent.
  • De praktijkopleidingsinstelling moet zich garant stellen voor supervisie, werkbegeleiding en beschikbaarheid van de praktijkopleider in zowel tijd als geld. 
  • Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat de praktijkopleidingsinstelling de huidige erkenning behoudt en getoetst wordt op de nieuwe eisen bij de eerstvolgende visitatie.

 • Eisen in het kader van de herregistratie (alleen voor klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog)
  • Het is niet langer mogelijk om een herregistratie te krijgen op grond van gelijkgestelde werkzaamheden. Een registratie op grond van gelijkgestelde werkzaamheden sluit niet langer aan bij de Wet BIG sinds de herregistratie voor de basisberoepen. De huidige geregistreerden op grond van gelijkgestelde werkzaamheden behouden hun registratie totdat deze expireert. 
  • Het minimaal aantal uren patiëntgebonden werkzaamheden is verhoogd van acht naar twaalf uur per week. Met deze wijziging wordt aangesloten bij de minimumeisen van de Wet BIG. 
  • Er is een nieuwe categorie werkzaamheden geïntroduceerd. Dit zijn gelijkgestelde werkzaamheden die voldoen aan het beoordelingskader van de Wet BIG. Deze werkzaamheden tellen ook mee voor de eis van twaalf uur. In de oude regelgeving waren dit werkzaamheden die niet meegeteld mochten worden onder de acht uur patiëntgebonden werkzaamheden. 
  • Voor bovenstaande wijzigingen geldt dat voor het deel van de beoordelingsperiode voor 1 januari 2022 gekeken wordt naar de huidige regelgeving en voor de periode daarna naar de gewijzigde regelgeving die in werking treedt al dan niet met terugwerkende kracht per 1 januari 2022

Het wijzigingsbesluit voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut treedt na publicatie van de vaststelling op de website van de FGzPt in werking. Het wijzigingsbesluit voor de klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog vereist instemming van de Minister voor Medische Zorg alvorens deze al dan niet met terugwerkende kracht in werking kan treden. Het verzoek tot instemming ligt inmiddels bij de demissionair minister.