GEZOCHT: Leden Adviescommissie FGzPt

5/1/2022
Afbeelding nieuwsberichten

In verband met het einde van de benoemingstermijn van enkele leden zoekt het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt)

drie nieuwe leden voor de onafhankelijke Adviescommissie.

Wat doet de Adviescommissie?                                                                                                                                                      De Adviescommissie behandelt bezwaren tegen besluiten van de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) over de registratie als klinisch (neuro)psycholoog. Ook behandelt de Adviescommissie bezwaren ten aanzien de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders in de psychologische vervolgopleidingen.

Eén van de taken van de CRT is besluiten nemen over de registratie, herregistratie en herintreding van specialisten en de doorhaling van de registratie van specialisten. Dergelijke besluiten neemt de CRT als zelfstandig bestuursorgaan. Dit betekent dat belanghebbenden tegen dit soort besluiten de mogelijkheid hebben om bezwaar aan te tekenen op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Besluiten over de erkenning van opleidingsinstellingen en opleiders neemt de CRT formeel niet als bestuursorgaan. De FGzPt heeft vastgelegd dat ook tegen deze besluiten de mogelijkheid tot bezwaar openstaat. Voor de behandeling van bezwaren tegen besluiten van de CRT heeft de FGzPt een onafhankelijke Adviescommissie ingesteld (artikel 7:13 Awb).

De Adviescommissie adviseert de CRT over de afhandeling van bezwaarschriften, met andere woorden: of zij een bezwaar gegrond vindt of niet. Doorgaans organiseert de Adviescommissie een hoorzitting, waarin de belanghebbende en de CRT de gelegenheid krijgen om het bezwaarschrift en het besluit mondeling toe te lichten. De zittingen vinden plaats in de avonduren. Bij een zitting zijn altijd de voorzitter of vicevoorzitter en tenminste twee leden van de commissie aanwezig.  De Adviescommissie geeft na de hoorzitting een schriftelijk advies aan de CRT. De adviezen zijn niet bindend. Als de CRT in de beslissing op bezwaar afwijkt van het advies, moet zij dit wel motiveren.

Functie                                                                                                                                                                                          Leden van de Adviescommissie worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar.

Functievereisten                                                                                                                                                                                                Voor deze functie gelden de volgende vereisten:

  • U bent geregistreerd als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog;
  • U bent op het moment van benoeming minimaal vijf jaar werkzaam in uw specialisme;
  • U heeft affiniteit met het bestuursrecht en het gezondheidsrecht;
  • U bent in staat om beroepservaring en regelgeving aan elkaar te koppelen;
  • U heeft bij voorkeur enige ervaring met de behandeling van bezwaarschriften;
  • U heeft een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
  • U bent goed op de hoogte van de professionele standaard en van actuele ontwikkelingen op het eigen vakgebied;
  • U beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • U maakt geen deel uit of werkt niet onder de verantwoordelijkheid van het College van de FGzPt, de CRT, het bestuur van de FGzPt of het bestuur van een van de beroepsverenigingen.

Vergoeding                                                                                                                                                                                                              Vacatievergoeding en een reiskostenvergoeding.

Solliciteren                                                                                                                                                                                                        Bent u geïnteresseerd in deze functie? Stuur dan uw sollicitatiebrief met curriculum vitae naar:

De directeur-secretaris van de FGzPt, de heer drs. M.J. Eujen Postbus 2713 3500 GS Utrecht

U kunt ook per email reageren: secretariaat@fgzpt.nl