Pilot voor instellingsaccreditatie succesvol afgerond

24/5/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Aanbieders van bij- en nascholing die daartoe bevoegd zijn kunnen hun scholingsactiviteiten voortaan zelf accrediteren. Dat is de uitkomst van een succesvolle pilot van de Accreditatiecommissie van de FGzPt.

In de pilot, die plaatsvond in 2021, is onderzocht of het goed werkt om aanbieders van bij- en nascholing de bevoegdheid te geven om zelf – op basis van de door de FGzPt gehanteerde criteria – bij- en nascholingsactiviteiten te accrediteren. En of deze instellingsaccreditatie voordeel oplevert voor de aanbieders en de FGzPt. Aan de pilot namen drie aanbieders van bij- en nascholing deel.

Goede afweging
De mogelijkheid om zelf scholing te accrediteren werd heel positief ervaren. Uit de resultaten van de pilot blijkt dat de geselecteerde aanbieders van bij- en nascholing een goede afweging kunnen maken van welke scholingsactiviteiten in aanmerking komen voor accreditatie en voor hoeveel punten. Voor het bureau van de FGzPt leverde de pilot extra werk op, maar de verwachting is dat de belasting afneemt als er meer ervaring met instellingsaccreditatie is opgedaan.

Criteria
Het bestuur van de FGzPt heeft op basis van de pilotresultaten besloten om tot implementatie van instellingsaccreditatie over te gaan. Het bureau van de FGzPt heeft inmiddels een Regeling Instellingsaccreditatie opgesteld, die door het bestuur is goedgekeurd. In deze Regeling zijn de criteria voor toekenning van instellingsaccreditatie vastgelegd. Aanbieders van bij- en nascholing die voldoen aan de criteria kunnen een aanvraag voor instellingsaccreditatie aanvragen via de secretaris van de Accreditatiecommissie. Aan de partijen die deelnamen aan de pilot is de bevoegdheid om zelf te accrediteren verlengd.

Jaarlijkse bijdrage
De instellingsaccreditatie wordt in beginsel toegekend voor een periode van drie jaar en jaarlijks geëvalueerd.