Minister stemt in met wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

25/5/2022
Afbeelding nieuwsberichten

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft op 12 mei 2022 ingestemd met het Besluit van 1 februari 2022 van het bestuur van de FGzPt strekkende tot wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP) voor zover het Besluit betrekking heeft op regels, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder c en d, van de Wet BIG.

Proeve van bekwaamheid
De CRT heeft op grond van het Uitvoeringsreglement Proeve van bekwaamheid de verantwoordelijkheid om op verzoek van de CIBG een hoofdopleider psychotherapie of gezondheidszorgpsychologie aan te wijzen voor het afnemen van een proeve van bekwaamheid ten behoeve van de verwerking van aanvragen voor een erkenning van de EU-beroepskwalificaties van buitenlands gediplomeerden voor inschrijving BIG-register voor gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. Daarnaast houdt de CRT toezicht op de werkzaamheden van de uitvoeringscommissie bedoeld in het uitvoeringsreglement. Met de wijziging van artikelen 1 en 33 wordt de uitbreiding van taken in de Regeling geborgd.

Vervallen van de registratie
Met de wijziging van de artikelen 39, 46 en 47.a en het vervallen van artikel 41 lid 1 sub c. wordt verduidelijkt dat de registratie van een specialist die niet vóór de datum waarop de vigerende registratie verstrijkt om herregistratie heeft verzocht van rechtswege vervalt. Het vervallen van de registratie is een feitelijke handelingen waartegen geen mogelijkheid van bezwaar openstaat.

Bekendmaking
Van het instemmingsbesluit met kenmerk 3340382-1026602-MEVA, met het besluit tot wijziging van de Regeling is op 22 maart 2022 conform artikel 14, twaalfde lid, aanhef en onder b, van de Wet BIG mededeling gedaan in de Staatscourant. Het wijzigingsbesluit trad op 1 maart 2022 in werking. Klik hier voor de geconsolideerde versie van de RGP.

Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris van de FGzPt, drs. M.J. Eujen via mark.eujen@fgzpt.nl