FGzPt in gesprek met VWS en Nza over erkenning praktijkopleidingsinstellingen

23/11/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Recent zijn vragen gesteld over de status van de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen door de CRT. Mogelijk heeft u daar al iets over gehoord. Wij lichten de situatie hieronder toe.

Wat speelt er?
Op grond van artikel 7 van de Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) zijn de opleidingsinstellingen die aangewezen zijn voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut verantwoordelijk voor de systematische bewaking van de kwaliteit van de opleidingen als geheel. De erkenning van praktijkopleidingsinstellingen door de CRT wordt daarbij door de opleidingsinstellingen ingezet als een kwaliteitsinstrument. De opleidingsinstellingen vragen om die erkenning bij het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst met een praktijkopleidingsinstelling. De NZa gebruikt de erkenning door de CRT ook bij de toekenning van de beschikbaarheidbijdrage. De vraag is of dat op grond van de Wet Marktordening Gezondheidszorg (Wmg) en de Beleidsregel Beschikbaarheidbijdrage (Medische) Vervolgopleidingen kan.

Waarom is het van belang om hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen?
Om als praktijkopleidingsinstelling te kunnen opleiden is een samenwerkingsovereenkomst met een aangewezen opleidingsinstelling nodig. In dat kader vragen de opleidingsinstellingen om een erkenning van de praktijkopleidingsinstelling door de CRT. Daarnaast vraagt de NZa om een erkenning in het kader van de toewijzing van de beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen: om in aanmerking te komen voor een beschikbaarheidbijdrage moet een praktijkinstelling door een ‘daartoe bevoegde instantie’ zijn erkend. De vraag is of de erkenning die de CRT afgeeft in het kader van de borging van de kwaliteit van deze opleidingen ook kan dienen als de erkenning voor de toewijzing van de beschikbaarheidbijdrage. Vanzelfsprekend is het in het belang van een goed en transparant toewijzingsproces dat daarover vóór het volgende toewijzingsproces duidelijkheid komt.

Wat doet de FGzPt om helderheid te krijgen over de situatie?
De FGzPt is met het ministerie van VWS in gesprek over de vraag of de erkenning door de CRT ook geldt als erkenning voor de eerder genoemde Wet en Beleidsregel. En zo niet, wat daarvoor aanvullend nodig is.

Hoe houden we u op de hoogte?
De CRT begrijpt dat de huidige situatie voor de praktijkinstellingen tot vragen over onder meer de toekenning van de beschikbaarheidbijdrage kan leiden. Wij informeren u nader zodra de uitkomst van de gesprekken met VWS en NZa helder is. Dat gebeurt naar verwachting nog dit jaar via een actueel bericht op onze website en via een direct e-mailbericht aan onze contactpersonen bij de erkende praktijkopleidingsinstellingen.