College past wijzigingsbesluit van 1 februari 2022 aan

8/12/2022
Afbeelding nieuwsberichten

Op 1 februari 2022 stelde het College een wijzigingsbesluit vast waarin een aantal wijzigingen werden doorgevoerd op verzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit met het doel een helder overzicht te creĆ«ren over de kosten van de opleiding tot klinisch (neuro)psycholoog. De minister stemde op 5 april jl. in met het wijzigingsbesluit waarna het op 1 juli 2022 in werking trad. 

Impasse in het veld
Na de instemming van de minister ontving het College signalen dat er problemen waren met de uitvoering van de wijzigingen, meer specifiek ging het over de urenverdeling binnen de opleidingsonderdelen.
Het College betreurt dat er, ondanks meerdere adviesrondes en gesprekken over de wijzigingen, toch op onderdelen interpretatieverschillen bleken te zijn over de urenberekeningen in het wijzigingsbesluit. 
Het College benadrukt achter de wijzigingen en de gehanteerde berekening te staan en is zich tegelijkertijd bewust van de impasse die nu ontstaan is met betrekking tot de uitvoering van de regelgeving. Het niet uitvoeren van het besluit treft met name de opleidelingen omdat het wijzigingsbesluit enige belangrijke bepalingen omvat ter bescherming van de opleideling. 
In het kader van de rechtszekerheid acht het College het bijzonder onwenselijk om na de instemming van de minister een besluit dat alle correcte formele stappen heeft doorlopen direct weer aan te passen. De late signalen hebben ertoe geleid dat het College de afgelopen periode gebruikt heeft om met diverse partijen te spreken en te komen tot een zorgvuldig besluit dat zowel recht doet aan de rechtszekerheid als aan de signalen vanuit een deel van het veld. 
 
Besluit College
In de vergadering van 22 november 2022 besloot het College de wijzigingen in de specifieke urenverdeling van de opleiding een jaar uit te stellen tot 1 januari 2024. In de tussenliggende periode wordt gekeken naar een werkbare oplossing. Uiteraard dient deze komende wijziging ook de benodigde formele juridische stappen te doorlopen. Ondertussen kunnen de opleidingsinstellingen en praktijkopleidingsinstellingen hun beleid vormgeven met inachtneming van onderstaande voorgenomen wijziging. 

Concrete gevolgen
Concreet betekent bovenstaande het volgende:

  • in artikel B.11. en B.13.  van het besluit klinisch psychologie respectievelijke klinische neuropsychologie komen de specifieke uren bij de onderdelen tijdelijk te vervallen evenals het vierde en het vijfde lid. 
  • de verplichting tot het controleren op de jaarlijkse normbesteding van de opleideling treedt tijdelijk niet in werking.

Alle overige wijzigingen blijven in stand. Dit betekent onder meer dat voor opleidingen die na 1 juli 2022 gestart zijn:

  • er geen terugbetalingsverplichting mag staan in de leerarbeidsovereenkomst;
  • de kosten voor het cursorisch onderwijs door de praktijkopleidingsinstelling worden betaald en dat dit onderwijs gevolgd moet worden binnen de aanstelling. 
  • de praktijkopleidingsinstelling zich garant stelt voor de supervisie, werkbegeleiding en beschikbaarheid van de praktijkopleider in zowel tijd als geld.

Vragen
Mochten er vragen zijn over bovenstaande dan kunt u contact opnemen via college@fgzpt.nl