Taken

Specialismen
Op grond van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, basisberoep en specialismen van de FGzPt heeft het CSGP de volgende taken met betrekking tot de specialismen:

 • criteria vaststellen op grond waarvan deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie of van de psychotherapie als specialisme kunnen worden aangewezen;
 • deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie of van de psychotherapie als specialisme aanwijzen of opheffen;
 • een specialistenregister behorend bij het onder b. bedoelde deelgebied instellen of opheffen;
 • de titel vaststellen die degene die is ingeschreven in een specialistenregister mag voeren;
 • een aanvraag bij de Minister van VWS indienen om een specialistentitel aan te merken als een wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet BIG;
 • de eisen vaststellen voor de erkenning van beroepskwalificaties, de registratie, de herregistratie en de herintreding van specialisten, daaronder begrepen de regelgeving met betrekking tot vrijstellingen en tot buitenslands gediplomeerden;
 • de eisen vaststellen voor de erkenning van opleidingsinstellingen, opleiders, praktijkopleidingsinstellingen of andere betrokkenen bij de opleiding tot een specialisme;
 • de eisen vaststellen voor de opleiding tot specialist en de uitwerking van die eisen in het landelijk opleidingsplan vaststellen.

Basisberoepen
Met betrekking tot de basisberoepen gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut heeft het CSGP tot taak:

 • het vaststellen van:
  • het raamplan voor de opleiding;
  • nadere eisen en procedures voor de erkenning van en het toezicht op opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en opleiders.
 • de Minister van VWS adviseren inzake:
  • de opleidingsstructuur;
  • de criteria en eisen voor de opleidingen van deze beroepen, algemene vrijstellingsregels daaronder begrepen;
  • de beroepstitels en de regelgeving voor de erkenning van beroepsbekwaamheid, registratie en herregistratie in deze beroepen, met inbegrip van buitenslands gediplomeerden;
  • de eisen voor de erkenning van opleidingsinstellingen.