Minister stemt in met wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut

16/12/2020
Afbeelding nieuwsberichten

De Minister voor Medische Zorg en Sport heeft op 15 december 2020 ingestemd met het Besluit van 27 januari 2020 van het bestuur van de FGzPt strekkende tot wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen (RGP) voor zover het Besluit betrekking heeft op regels, bedoeld in artikel 14, tweede lid, onder c en d, van de Wet BIG.

Inschrijving in specialistenregisters
De inschrijving in de specialistenregisters gebeurt voortaan op de dag dat de CRT de beroepskwalificatie erkent. Met andere woorden: zodra een verzoek tot inschrijving in het register door de CRT is goedgekeurd.

Uniforme erkenningstermijnen
De erkenningstermijnen van opleidingsinstellingen, hoofdopleiders en praktijkopleidingsinstellingen zijn ge├╝niformeerd. Alle erkenningen worden afgeven voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Daarna moet een verzoek tot her-erkenning plaatsvinden om de erkenning te behouden. De procedure voor het behandelen van erkenningsverzoeken door de CRT is in de RGP uitgeschreven.

Doorhaling of schorsing
De registratie van een specialist kan voortaan worden doorgehaald of geschorst op grond van een doorhaling of schorsing van de registratie als psychotherapeut. De beroepen klinisch psycholoog en psychotherapeuten zijn dermate met elkaar verweven dat een opleideling zich na afronding van de opleiding tot klinisch psycholoog zowel kan inschrijven in het specialistenregister als in het register van psychotherapeuten. Ingeval de registratie van een psychotherapeut wordt geschorst of doorgehaald, kon de betreffende persoon zonder enige hindering psychotherapeutische behandelingen blijven bieden op grond van zijn registratie als klinisch psycholoog. Met de wijziging krijgt de CRT de bevoegdheid om de registratie van een specialist ook door te halen of te schorsen op grond van een doorhaling of schorsing van de registratie als psychotherapeut.

Bekendmaking
Van het instemmingsbesluit met kenmerk 1796480-212688-MEVA , met het besluit wordt conform artikel 14, twaalfde lid, aanhef en onder b, van de Wet BIG mededeling gedaan in de Staatscourant. Het besluit trad op 1 maart 2020 in werking. Klik hier voor de geconsolideerde versie van de RGP.

Contact
Voor eventuele vragen over het besluit kunt u contact opnemen met de directeur-secretaris van de FGzPt, drs. M.J. Eujen via mark.eujen@fgzpt.nl