Publicatie vaststelling nieuw wijzigingsbesluit College

15/2/2022
Afbeelding nieuwsberichten

In de vergadering van 8 juni 2021 stelde het College twee wijzigingsbesluiten vast. In deze wijzigingsbesluiten worden onder meer de bepalingen over erkenning herzien met als doel deze meer in lijn te brengen met de berekening van de beschikbaarheidsbijdrage en het duaal leren.

Een belangrijk onderdeel van de wijzigingen was dat de leerarbeidsovereenkomst alle onderdelen van de opleiding omvat en de opleideling niet langer verplicht kan worden om een eigen bijdrage te leveren. Deze besluiten werden vastgesteld onder de voorwaarde dat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de beschikbaarheidsbijdrage zou verhogen. Na een uitvoerig voortraject met de NZa besloot de NZa niet tot verhoging van de beschikbaarheidsbijdrage over te gaan. De NZa en de brancheverenigingen verzochten het College desondanks de wijzigingen in de regelgeving wel door te voeren.

Het College is van mening dat de huidige praktijk binnen de psychologie opleidingen, waarbij  opleidelingen van een via beschikbaarheidsbijdrage gefinancierde opleiding, regelmatig alsnog een deel van de opleiding zelf moeten betalen, hoogst onwenselijk is en afbreuk doet aan de kwaliteit van de opleiding. Er is geen andere sector binnen de artikel 14 specialismen waar dit gebeurt. Bovendien heeft het in stand houden van een dergelijke praktijk een onwenselijk effect op de kostprijsonderzoeken waarop de hoogte van de beschikbaarheidsbijdrage gebaseerd wordt. De kosten voor de praktijkopleidingsinstellingen zijn immers voor een deel van deze instellingen lager, wanneer deze bij de opleideling neergelegd worden.

Het College besloot daarom voor de specialismen de uitvoerig met de NZa en het veld besproken wijzingen toch door te voeren en op 1 februari 2022 in één wijzigingsbesluit opnieuw vast te stellen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen is 1 juli 2022.

Dit betekent voor sommige praktijkopleidingsinstellingen dat het opleiden duurder wordt. Omdat het grootste gedeelte van het onbeschikt opleiden met eigen bijdrage van de opleideling plaats vindt in de artikel 3 Wet BIG opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut, verwacht het College dat dit besluit voor de specialismen geen grote gevolgen zal hebben voor de hoeveelheid beschikbare plekken. Dit mede omdat er jaarlijks een overschot is van het aantal beschikbare plekken ten opzichte van de aangevraagde opleidingsplekken voor de opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. Het wijzigingsbesluit voor de opleidingen tot klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog vereist instemming van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport alvorens de wijzigingen in werking kunnen treden. Het verzoek tot instemming ligt inmiddels bij de minister.