Wet open overheid

In de Wet open overheid (hierna: Woo) is vastgelegd dat informatie die in bezit is van overheidsinstanties openbaar is. Een ieder kan een verzoek indienen bij een instantie om informatie openbaar te maken. Met de inwerkingtreding van de Woo per 1 mei 2022 is daar een verplichting bijgekomen voor overheidsinstanties, namelijk de verplichting om enkele soorten documenten uit eigen beweging openbaar te maken.

De Woo en de CRT
Als het gaat om de registratie en herregistratie van klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen valt de CRT onder de Woo. Deze taken van de CRT hebben een wettelijke grondslag en de CRT verricht deze taken als bestuursorgaan. Dat betekent dat de CRT de in de Woo genoemde documenten openbaar maakt zonder dat daarom is verzocht. 

Bent u het niet eens met het besluit van de CRT op uw Woo-verzoek? Dan kunt u tegen het besluit bezwaar maken. In het besluit informeert de CRT u hoe u dit doet. 

Een Woo-verzoek indienen
Ook kunt u bij de CRT een verzoek indien tot openbaarmaking van documenten op basis van de Woo, een ‘Woo-verzoek’. Als u dit wilt doen dan dient u gebruik te maken van het digitale formulier dat de CRT daarvoor hanteert. U vindt dit formulier onderaan deze pagina.

Het kan zijn dat de CRT uw verzoek niet meteen kan beoordelen omdat niet precies duidelijk is om welke documenten het verzoek gaat. De CRT zal u dan vragen het verzoek te specificeren. Na ontvangst van uw antwoord neemt de CRT het verzoek in behandeling. Na afronding van de behandeling maakt de CRT uw verzoek (geanonimiseerd), het besluit op uw verzoek, en de gevraagde documenten openbaar. 

Documenten

De taken van de CRT met betrekking tot registratie en herregistratie van specialisten hebben een wettelijke grondslag. Dat betekent dat de CRT de in de Woo genoemde documenten die over die taken gaan openbaar maakt zonder dat daarom is verzocht. 

Woo-verzoeken

Hier vindt u de afgeronde Woo-verzoeken. Na afronding van de behandeling maakt de CRT uw verzoek (geanonimiseerd), het besluit op uw verzoek, en de gevraagde documenten openbaar.

Meer informatie

Lees hier hoe de CRT omgaat met haar verplichtingen uit de Woo. Heeft u hier vragen over? Neemt u dan contact op met de Woo-coördinator van de CRT via woo@fgzpt.nl.

Woo-verzoek indienen

Omschrijf zo nauwkeurig mogelijk het onderwerp van het verzoek tot openbaarmaking en de gevraagde documenten.