Taken

Specialismen
Op grond van de Regeling Specialismen Psychologische BIG beroepen van de FGzPt heeft het CSGP de volgende taken met betrekking tot de specialismen:

 • criteria vaststellen op grond waarvan deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie of van de psychotherapie als specialisme kunnen worden aangewezen;
 • deelgebieden van de gezondheidszorgpsychologie of van de psychotherapie als specialisme aanwijzen of opheffen;
 • een specialistenregister behorend bij het onder b. bedoelde deelgebied instellen of opheffen;
 • de titel vaststellen die degene die is ingeschreven in een specialistenregister mag voeren;
 • een aanvraag bij de Minister van VWS indienen om een specialistentitel aan te merken als een wettelijk erkende specialistentitel als bedoeld in artikel 14, eerste lid van de Wet BIG;
 • de eisen vaststellen voor de erkenning van beroepskwalificaties, de registratie, de herregistratie en de herintreding van specialisten, daaronder begrepen de regelgeving met betrekking tot vrijstellingen en tot buitenslands gediplomeerden;
 • de eisen vaststellen voor de erkenning van opleidingsinstellingen, opleiders, praktijkopleidingsinstellingen of andere betrokkenen bij de opleiding tot een specialisme;
 • de eisen vaststellen voor de opleiding tot specialist en de uitwerking van die eisen in het landelijk opleidingsplan vaststellen.

Basisberoepen
Met betrekking tot de basisberoepen heeft het CSGP op grond van de Regeling Psychologische Basisberoepen FGzPt namens de veldpartijen tot taak:

 • het vaststellen van:
  • het landelijk opleidingsplan;
  • kwaliteitsnormen voor de erkenning van en het toezicht op opleidingsinstellingen, praktijkopleidingsinstellingen en opleiders.
 • de Minister van VWS adviseren inzake:
  • de opleidingsstructuur;
  • de criteria en eisen voor de opleidingen van deze beroepen, algemene vrijstellingsregels daaronder begrepen;
  • de beroepstitels en de regelgeving voor de erkenning van beroepsbekwaamheid, registratie en herregistratie in deze beroepen, met inbegrip van buitenslands gediplomeerden;
  • de eisen voor de erkenning van opleidingsinstellingen.

Vergaderrooster

Hieronder treft u een overzicht van de vergaderingen van het CSGP

Het CSGP hanteert een Reglement van Orde (1 maart 2016)

Vergaderingen in 2024

Samenstelling

Leden
Het CSGP bestaat in totaal uit twaalf leden. Zij zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie van basisberoepen en specialismen. De leden zijn voorgedragen door beroepsverenigingen van de vier psy-beroepen en diverse brancheorganisaties. In de regeling Specialismen Psychologische BIG Beroepen staat beschreven welke organisaties leden voordragen. Zij vertegenwoordigen de hele beroepsgroep. De leden voeren hun taak uit zonder last en ruggespraak. De onafhankelijk voorzitter is niet op voordracht maar rechtstreeks door het bestuur FGzPt benoemd.

Presidium
Een presidium fungeert als dagelijks bestuur van het CSGP. Dit bestaat uit de voorzitter (M. el Boushy), de vice-voorzitters (E.M.A. Eltink, G.J.M. Hutschemaekers) en de secretaris (A. Jannink) van het CSGP.

Actueel overzicht leden

Afbeelding/>

drs. M. (Maie) el Boushy

Voorzitter

Afbeelding/>

drs. D. (Dymphie) in de Braek

Klinisch neuropsycholoog

(op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO)

Afbeelding/>

drs. M. (Marlène) Chatrou

lid

Op voordracht van de gezamenlijke brancheverenigingen (BOZ)

Afbeelding/>

dr. P.J. (Nel) Draijer

Psychotherapeut

(op voordracht van de NVP)

Afbeelding/>

dr. E.M.A. (Ellen) Eltink

Vice-voorzitter Klinisch psycholoog

(op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO)

Afbeelding/>

drs. E.M.J. (Els) Graafsma

(op voordracht van de brancheorganisatie vereniging GGZ-Nederland)

Afbeelding/>

dr. M.W. (Marja) Hodes

Klinische psycholoog

(op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO)

Afbeelding/>

prof. dr. G.J.M. (Giel) Hutschemaekers

Vice-voorzitter

(op voordracht van de VSNU)

Afbeelding/>

drs. J.N. (Yael) Meijer

Gezondheidszorgpsycholoog

(op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO)

Afbeelding/>

drs. E. (Eva) Persoon

(op voordracht van de Kamer Opleidelingen)

Afbeelding/>

drs. A.H. (Alice) Vegter

lid

(op voordracht van de NVP)

Afbeelding/>

drs. W.S. (Wim) Wierenga

Klinisch psycholoog

(op gezamenlijke voordracht van NIP en NVO)

Afbeelding/>