Praktijkopleidingsinstellingen

Ten behoeve van de opleidingen beheert de CRT twee verschillende registers waarin praktijkopleidingsinstellingen kunnen inloggen: het Opleidingsregister en het register voor erkende praktijkopleidingsinstellingen (POI-register).

Voor meer informatie over het POI-register (waarbij de gebruikersnaam voor het inloggen begint met 'POI-') kunt u terecht op deze webpagina.

Het Opleidingsregister levert relevante informatie aan de NZa, DUS-I en TOP-opleidingsplaatsen voor de toekenning van subsidies aan praktijkopleidingsinstellingen, de zogenoemde beschikbaarheidbijdragen. Daarnaast levert het register ook cijfers aan ten behoeve van de ramingen van het Capaciteitsorgaan. Het is daarom noodzakelijk dat de gegevens in het Opleidingsregister tijdig en correct geregistreerd staan. Het is de eindverantwoordelijkheid van de praktijkopleidingsinstellingen om de gegevens in het Opleidingsregister actueel te houden. De gebruikersnaam voor het inloggen voor dit register begint met 'FGzPt-'.


In het spel van subsidietoekenning zijn drie spelers actief:

  • de stichting Toewijzend Orgaan opleidingsPlaatsen (TOP) die sinds februari 2015 bestaat. De stichting doet elk jaar een voorstel aan de Minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de verdeling van de beschikbaarheidbijdragen onder de praktijkopleidingsinstellingen. Dit gebeurt in het toewijzingsprotocol. De stichting TOP doet dit onder andere voor de opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, klinisch neuropsycholoog en psychotherapeut.
    Meer informatie over het werk van de stichting TOP is te vinden op de website
    (www.top-opleidingsplaatsen.nl);
  • de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die in opdracht van de Minister van VWS de beschikkingen vaststelt zodat Zorginstituut Nederland (ZIN) de beschikbaarheidbijdrage betaalt aan de praktijkopleidingsinstellingen. Meer informatie over dit traject is te vinden op de website van de NZa onder het dossier (Medische) Vervolgopleidingen (www.nza.nl);
  • de Commissie Registratie en Toezicht (CRT) van de FGzPt. In het Opleidingsregister wordt bijgehouden hoeveel uren iemand de opleiding daadwerkelijk heeft gevolgd. Dit staat uitgedrukt in fte's. De FGzPt en de stichting TOP hebben over de uitwisseling van gegevens een overeenkomst gesloten. De CRT verstrekt ook aan de NZa en DUS-I (VWS) gegevens uit het Opleidingsregister ten behoeve van de beschikbaarheidbijdrage

Deadlines voor praktijkopleidingsinstellingen bij de FGzPt 2020/2021*

(Wijzigingen voorbehouden i.v.m. met maatregelen covid-19)
zie handleiding controle deadlines

Instroomplaatsen subsidiejaar 2020 koppelen (NZa en DUS-I )***

Deadline31-12-2020

Alle instroomsubsidieplaatsen van het huidige jaar moeten zijn gekoppeld in het Opleidingsregister, zodat de praktijkopleidingsinstelling geen beschikbaarheidbijdrage misloopt. Opleidelingen die hun opleiding zijn begonnen in november/december moeten hun inschrijving voor het eind van het jaar hebben voltooid

Vaststelling subsidiejaar 2020 (DUS-I, Jeugdinstellingen)**

Deadline15-02-2021

De definitieve subsidiegegevens van jeugd ggz-instellingen worden verstrekt aan DUS-Ivten behoeve van het vaststellen van de subsidie over het jaar 2020

Historisch opleidingsvolume (TOP-opleidingsplaatsen)

Deadline01-04-2021

De definitieve gegevens van het gerealiseerde HOV over de jaren 2018, 2019 en 2020, worden verstrekt aan Stichting TOP ten behoeve van de toewijzing instroomsubsidieplaatsen voor 2022.

Nieuwe erkenningen POI-register (TOP-opleidingsregister)

Deadline01-04-2021

Ten behoeve van de toewijzing van instroomsubsidieplaatsen dienen de praktijkopleidingsinstellingen die willen deelnemen aan het toewijzingsprotocol door de CRT erkend te zijn, zie erkenningen. Hierop wordt gecontroleerd door Stichting TOP

Vaststelling subsidiejaar 2020 (NZa)

Deadline01-04-2021

De definitieve subsidiegegevens van praktijkopleidingsinstellingen, worden verstrekt aan de Nederlandse Zorgautoriteit ten behoeve van het vaststellen van de subsidie over het jaar 2020

Instroomsubsidieplaatsen subsidiejaar 2021 koppelen (NZa en DUS-I )***

Deadline31-12-2021

Alle instroomsubsidieplaatsen van het huidige jaar moeten zijn gekoppeld in het Opleidingsregister, zodat de praktijkopleidingsinstelling geen beschikbaarheidbijdrage misloopt. Opleidelingen die hun opleiding zijn begonnen in november/december moeten hun inschrijving voor het eind van het jaar hebben voltooid.

*Gegevens geregistreerd in het Opleidingsregister zijn leidend. 
**Het Ministerie van VWS (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen; DUS-I) verzorgt de subsidies voor instellingen die vallen onder de Subsidieregeling Opleidingen in een Jeugd ggz-instelling 2020-2022 
***Wanneer een opleideling niet tijdig is gekoppeld aan een instroomsubsidieplaats, legt de NZa een sanctie op. Deze sanctie houdt in dat de praktijkopleidingsinstelling voor het eerste subsidiejaar (kalenderjaar) geen subsidie krijgt voor de beoogde opleideling, maar wel recht heeft op een doorstroomsubsidie in het opvolgende kalenderjaar voor de betreffende opleideling.

Beschikbaarheidbijdrage aanvragen

Hoe vraagt u de beschikbaarheidbijdrage (mvo) aan in de ggz? Dat blijkt een lastige vraag.

Op basis hiervan hebben we samen met de Nederlandse Zorgautoriteit, TOP Opleidingsplaatsen en Zorginstituut Nederland een animatie gemaakt waarin we u meenemen in het proces!

Bekijk de instructiefilm

De instructiefilm geeft uitleg over het belang van de vastlegging van de opleidingsgegevens van deelnemers aan de opleidingen en de wijze waarop een wijziging van een opleidingsschema in het opleidingsregister wordt geregistreerd.