Herregistratieprocedure

Om in Nederland te mogen werken als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog moet u ingeschreven staan in een van de specialistenregisters van de CRT. Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal 5 jaar. Als de registratieperiode afloopt, kunt u zich herregistreren. Voor herregistratie moet u aantonen dat u in de voorgaande registratieperiode van 5 jaar voldeed aan de criteria voor herregistratie. 

Doel herregistratie
Het doel van de herregistratie is:

  • waarborgen dat elke specialist die de specialistentitel draagt, aantoonbaar beschikt over voldoende deskundigheid in het vakgebied; 
  • het bevorderen van de kwaliteit van de zorg, voor zover deze wordt beïnvloed door de deskundigheid en het functioneren van de specialist;
  • de patiënt te beschermen tegen ondeskundige hulpverlening. 

Proces en doorlooptijd herregistratie
Zes maanden voordat uw registratie afloopt, ontvangt u via de post een bericht dat u uw herregistratie kunt aanvragen. Hieraan wordt u ook herinnerd drie maanden en één maand voor afloop van uw registratie via uw persoonlijke herregistratiedossier in PE-online. Uw herregistratieverzoek kunt u digitaal via PE-online indienen. Voor de behandeling van uw verzoek betaalt u een kostendekkend tarief. Na ontvangst van uw volledige verzoek en de betaling neemt de CRT binnen acht weken een besluit over uw herregistratie. Als de CRT een positief besluit neemt op uw herregistratieverzoek loopt de nieuwe registratietermijn aansluitend aan uw aflopende registratietermijn.

Volgens het Besluit specialisme klinische (neuro)psychologie kunt u ook vervroegd herregistreren. Dit is mogelijk tot acht maanden voor het verstrijken van de vigerende registratie. De nieuwe registratietermijn gaat in op de datum van ontvangst van het herregistratieverzoek. 

Als u niet (volledig) voldoet aan de herregistratie-eisen kan de CRT besluiten om uw aanvraag af te wijzen of om uw registratie voorwaardelijk te verlengen.

Kosten herregistratie
De behandeling van een verzoek tot herregistratie kost € 610,64 inclusief 21% BTW (€ 504,66 exclusief BTW) voor het reguliere tarief. Het kortingstarief voor herregistratie is €488,51 inclusief 21% BTW (€403,73 exclusief BTW). Het kortingstarief geldt alleen voor aanvragers die een lidmaatschap hebben bij het NIP, de NVO en/of de NVP. 

Hoe staat u ervoor?
Het is mogelijk om tussentijds te bekijken in hoeverre u al heeft voldaan aan de eisen voor herregistratie. Log hiervoor in in uw persoonlijke herregistratiedossier in PE-online. Om uw werkervaring en deskundigheidsbevordering aan te tonen dient u de bewijsformulieren van de CRT te gebruiken. Gebruik de handleiding om stap voor stap te lezen hoe u de bewijsformulieren digitaal kunt indienen. 

Duur herregistratie
Als u volledig aan de herregistratie-eisen voldoet, dan wordt uw registratie verlengd met de maximale duur van 5 jaar. Als u niet volledig voldoet aan de herregistratie-eisen maar wel voldoet aan de voorwaarden voor voorwaardelijke herregistratie (coulanceregeling), dan besluit de CRT tot voorwaardelijke herregistratie van 5 jaar, mits u binnen 1 jaar kunt voldoen aan de voorwaarden. Lees hier meer over de coulanceregeling

Als u herregistratieverzoek afgewezen wordt
Als u niet (volledig) voldoet aan de herregistratie-eisen, kan de CRT uw aanvraag afwijzen of uw inschrijving voorwaardelijk verlengen. Als de CRT dit overweegt, maakt zij dit voornemen aan u bekend. Bent u het niet met het voornemen eens, dan kunt u binnen twee weken schriftelijk een zienswijze indienen bij de CRT. U kunt dan ook aanvullende informatie indienen. Nadat de CRT uw zienswijze in behandeling heeft genomen, neemt zij een definitief besluit.

Beëindiging registratie
Uw registratie als specialist vervalt als u:

  • geen aanvraag tot herregistratie indient; 
  • niet op tijd een aanvraag tot herregistratie indient; 
  • niet voldoet aan de herregistratie-eisen. 

Na beëindiging van uw registratie bent u niet langer bevoegd om de wettelijk beschermde titel als specialist (klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog) te gebruiken. Deze titel mag u alleen gebruiken als u daaraan de woorden ‘niet-praktiserend’ (voluit geschreven) toevoegt.

Herregistratie BIG-register
Staat u als specialist ingeschreven in het register van de CRT en is uw aanvraag voor herregistratie toegewezen? Dan hoeft u geen herregistratie meer aan te vragen bij het BIG-register als gezondheidszorgpsycholoog. Uw herregistratie wordt automatisch door het BIG-register overgenomen. 

Let op: als u in het BIG-register geregistreerd bent als psychotherapeut, dient u wel uw herregistratie als psychotherapeut aan te vragen bij het BIG-register. Dit is omdat psychotherapeut geen basisberoep is van de specialismen.

Als u als specialist wordt uitgeschreven in het register van de CRT, dient u wel herregistratie aan te vragen als gezondheidszorgpsycholoog bij het BIG-register. Het BIG-register bericht u hier in beginsel over. 

Meer informatie over de herregistratie