Optie om af te zien van verlenging registratieduur specialisten.

Om specialisten in deze coronacrisis tegemoet te komen besloot het College om hun registratie in het specialistenregister met een half jaar te verlengen. Dat betekent dat specialisten een half jaar langer de tijd hebben om aan de eisen voor herregistratie te voldoen. In het besluit is ook de optie opgenomen dat specialisten kunnen afzien van de verlenging

Specialisten die de oorspronkelijke registratietermijn willen handhaven moeten dit voor 1 februari 2021 kenbaar maken aan de CRT via registratie@fgzpt.nl onder vermelding van uw PSY-nummer. Deze eenmalige keuze kan achteraf niet ongedaan worden gemaakt. Loopt uw oorspronkelijke herregistratiedatum voor 1 januari 2021 af dan heeft u, na het kenbaar maken van uw keuze, van 1 januari tot 1 februari 2021 de mogelijkheid uw herregistratiedossier in te dienen.

Herregistratieprocedure

Staat u ingeschreven in het specialistenregister klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen, dan moet u zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Dat is nodig om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundige hulpverlening.

Eisen
Wilt u meer weten over de voorwaarden voor herregistratie?:

 1. Raadpleeg het Besluit specialisme klinische psychologie of het Besluit specialisme klinische neuropsychologie en de Beleidsregels. Zie Besluiten en Beleidsregels
 2. Lees de toelichting in uw persoonlijke herregistratiedossier. Hier staat veel aanvullende informatie.

Hoe staat u ervoor?
voor herregistratie in aanmerking te komen, moet u in een periode van vijf jaar voldoende uren werkervaring en deskundigheidsbevordering opdoen. Wilt u weten hoe u ervoor staat? Ga naar uw persoonlijk dossier en log in. Wilt u uw werkervaring of deskundigheidbevordering opgeven? Download de betreffende bewijsformulieren. Er is ook de Handleiding Geregistreerde Specialisten. Zie pagina Documenten 

Supervisie 
Het Besluit specialisme klinische psychologie bepaalt dat supervisie patiëntenzorg alleen meetelt voor herregistratie als klinisch psycholoog wanneer de supervisor hetzij geregistreerd specialist is hetzij als supervisor is erkend door een specialistische psychotherapievereniging (SPV) of de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

Bij de bepaling wat een SPV is, laat de CRT zich leiden door het oordeel van de NVP. De NVP heeft op dit moment de volgende SPV’s erkend:

 • Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPEP). De oude naam van deze vereniging was Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
 • Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepstherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV). Deze vereniging is een recente fusie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA), het Nederlands Psychoanalytisch genootschap (NPG) en de Nederlandse Psychoanalytische Groep (NPAG).

Kosten herregistratie
De behandeling van een verzoek tot herregistratie kost € 508,20 inclusief 21% BTW (€ 420 exclusief BTW).

Coulanceregeling
Voldoet u niet voor de volle 100%, maar voor 75% aan de eisen voor herregistratie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de coulanceregeling. U wordt dan opnieuw voor vijf jaar geregistreerd, op voorwaarde dat u binnen één jaar aan de eisen van het coulancebesluit voldoet. Voldoet u niet binnen één jaar aan de eisen, dan wordt uw registratie na dat jaar doorgehaald. Voorwaarden:

 • De eis van 75% geldt voor het gemiddelde van de uren werkervaring en deskundigheidsbevordering.
 • Tegenover 50% deskundigheidsbevordering moet u altijd 100% werkervaring zetten (en omgekeerd) om aan het gemiddelde van 75% te komen.
 • Indien u 100 punten deskundigheidsbevordering heeft behaald, dient u ten minste 2080 uur patiëntgebonden werkzaamheden te hebben behaald.
 • Indien u 100% werkervaring heeft behaald (ten minste 2080 uur patiëntgebonden werkzaamheden, 4160 uur werkervaring in totaal), dient u 50% van de vereiste uren op alle verplichte onderdelen van deskundigheidsbevordering te hebben voltooid. Dit betekent: 100 punten deskundigheidsbevordering, waarvan tenminste 50 punten geaccrediteerde bij- en nascholing, 25 punten intercollegiale toetsing en 25 punten vrij in te vullen (bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en/of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten).
 • De ondergrens ligt altijd bij 50%. Zakt u op één van de verplichte onderdelen onder dit percentage - u heeft bijvoorbeeld maar 30% van het benodigde aantal uren intercollegiale toetsing – dan komt u niet in aanmerking voor de coulanceregeling.

Let op! Als u onder de coulanceregeling valt, dan start uw registratieperiode voor de nieuwe termijn op de datum van uw coulancebesluit. Dus niet op de dag dat u voor 100% voldoet aan de coulance-eisen. Dat betekent dat u in de nieuwe registratieperiode een zwaarder urenpakket heeft dan specialisten die op het moment dat hun 'oude' registratie afliep voor 100% aan de eisen voldeden.

Herintreden
Is uw specialistenregistratie doorgehaald en wilt u opnieuw geregistreerd worden als klinisch psycholoog of klinisch neuropsycholoog? Dan kunt u de CRT verzoeken om herintreding.

Voorwaarden
De eisen voor herintreding staan in het Besluit specialisme Klinische psychologie en het Besluit specialisme Klinische neuropsychologie. Zie Besluiten. Samengevat komt het erop neer dat u moet voldoen aan de eisen van herregistratie, maar dan over een langere periode. Als u niet aan deze eisen voldoet, kunt u kiezen voor een individueel scholingsprogramma. Dit wordt vastgesteld door de CRT.

Aanvraagprocedure

 • U kunt uw verzoek tot herintreding telefonisch doen, per brief of per e-mail; .
 • Na ontvangst van uw verzoek tot herintreding wordt uw persoonlijke digitale dossier voor u opengesteld.
 • Na openstelling kunt u in uw digitale dossier zien hoeveel uren werkervaring en deskundigheidsbevordering nodig zijn om te kunnen herintreden.
 • U vult de benodigde uren werkervaring en deskundigheidsbevordering in uw dossier in;
 • Heeft u uw werkervaring en deskundigheidsbevordering met de betreffende documenten in uw digitale dossier geplaatst? Dan kunt u de aanvraag digitaal indienen.
 • Na ontvangst van uw betaling neemt de CRT uw verzoek in behandeling.

Besluit CRT
De CRT neemt binnen een redelijke termijn een beslissing op uw verzoek. Na uw herintreding wordt u opnieuw geregistreerd voor een periode van vijf jaar. Gedurende deze periode gelden de reguliere herregistratie-eisen. Tegen een afwijzende beslissing van de CRT kunt u bezwaar maken.

Kosten
De kosten voor herintreding bedragen €508,20 incl. 21% BTW (€420,00 excl. BTW).