Herregistratieprocedure

Staat u ingeschreven in het specialistenregister voor klinisch psychologen of klinisch neuropsychologen, dan dient u zich elke vijf jaar opnieuw laten registreren. Dat is nodig om de kwaliteit van de beroepsuitoefening te waarborgen en de patiënt te beschermen tegen ondeskundige hulpverlening.

Eisen (onvoorwaardelijke) registratie
De voorwaarden voor herregistratie staan opgenomen in het Besluit specialisme klinische psychologie of het Besluit specialisme klinische neuropsychologie van het College en de Beleidsregel Herregistratie van de CRT. Ook in uw persoonlijke herregistratiedossier staat aanvullende informatie opgenomen.  

Hoe staat u ervoor?
Het is mogelijk om tussentijds te bekijken in hoeverre u al heeft voldaan aan de eisen voor herregistratie. Log hiervoor in in uw persoonlijke digitale dossier. Om uw werkervaring en deskundigheidsbevordering op te geven dient u de bewijsformulieren van de CRT te gebruiken. Deze kunt u downloaden van de site. Op dezelfde pagina vindt u ook de Handleiding Geregistreerde Specialisten. Hierin staat stap voor stap beschreven hoe en waar u de bewijsformulieren digitaal kan indienen. 

Kosten herregistratie
De behandeling van een verzoek tot herregistratie kost € 508,20 inclusief 21% BTW (€ 420 exclusief BTW).

Coulanceregeling (voorwaardelijke herregistratie)                                                                                                              Voldoet u niet voor de volle 100%, maar voor 75% aan de eisen voor herregistratie? Dan kunt u in aanmerking komen voor de coulanceregeling. U wordt dan opnieuw voor vijf jaar geregistreerd, op voorwaarde dat u binnen één jaar aan de eisen van het coulancebesluit voldoet. Voldoet u niet binnen één jaar aan de eisen, dan wordt uw registratie na dat jaar doorgehaald. De volgende bepalingen gelden voor de coulanceregeling: 

 • De eis van 75% geldt voor het gemiddelde van de uren werkervaring en deskundigheidsbevordering; 
 • Tegenover 50% deskundigheidsbevordering moet u altijd 100% aan de werkervaringseisen hebben voldaan (en omgekeerd) om aan het gemiddelde van 75% te komen; 
 • Indien u 100 punten deskundigheidsbevordering heeft behaald, dient u ten minste aan de eis voor het aantal patiëntgebonden werkervaringsuren te hebben voldaan;
 • Indien u 100% werkervaring heeft behaald, dient u tenminste 50% van de vereiste uren op alle verplichte deelgebieden van deskundigheidsbevordering te hebben behaald. Dit betekent: 100 punten deskundigheidsbevordering, waarvan tenminste 50 punten geaccrediteerde bij- en nascholing, tenminste 25 punten intercollegiale toetsing en tenminste 25 punten vrij in te vullen (bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en/of overige deskundigheidsbevorderende activiteiten). 
 • De ondergrens ligt altijd bij 50%. Zakt u op één van de verplichte onderdelen onder dit percentage - u heeft bijvoorbeeld maar 30% van het benodigde aantal uren intercollegiale toetsing – dan komt u niet in aanmerking voor de coulanceregeling.

Let op! Als u onder de coulanceregeling valt, dan start uw coulancetermijn op de datum van het definitieve coulancebesluit. Uw nieuwe registratieperiode begint aansluitend aan uw vorige herregistratieperiode, dus niet op de dag dat u voor 100% voldoet aan de coulance-eisen. Dat betekent dat u in de nieuwe registratieperiode een zwaarder urenpakket heeft dan specialisten die een onvoorwaardelijke herregistratie hebben gekregen.

Supervisie in het kader herregistratie klinisch psycholoog                                                                                                   Het Besluit specialisme klinische psychologie bepaalt dat supervisie patiëntenzorg alleen meetelt voor de herregistratie als klinisch psycholoog wanneer de supervisor hetzij geregistreerd specialist is, hetzij als supervisor is erkend door een specialistische psychotherapievereniging (SPV) of de NVP (Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie).

Bij de bepaling wat een SPV is, laat de CRT zich leiden door het oordeel van de NVP. De NVP heeft op dit moment de volgende SPV’s erkend:

 • Nederlandse Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)
 • Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherapie (VPEP). De oude naam van deze vereniging was Vereniging voor Cliëntgerichte Psychotherapie (VCgP)
 • Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)
 • Nederlandse Vereniging voor Groepsdynamica en groepstherapie (NVGP)
 • Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie (NVRG)
 • Nederlandse Psychoanalytische Vereniging (NPaV). Deze vereniging is een recente fusie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse (NVPA), het Nederlands Psychoanalytisch genootschap (NPG) en de Nederlandse Psychoanalytische Groep (NPAG).